Members

Executive Members


  • Mrs. Balaka Basu,  Mumbai
  • Ms. Arun Dahiya,  New Delhi
  • Mrs. Bharathi Shiva,  Mumbai
  • Mr. Jatin Shah,  Mumbai
  • Mrs. Amita Tandon,  Nagpur
  • Mrs. Priyanka Agarwal Sirigiri,  Hyderabad
  • Dr. Vinesh Harley, Nagercoil
  • Dr. Piyush Gaigole, Nagpur
  • Mrs. Neena Goel, Delhi
  • Dr Jagruti, Delhi


No comments:

Post a Comment